Zadzwoń do nas

Zadzwoń do nas, aby zapytać o interesujące Cię szczegóły.
607 437 427

Napisz do nas

W celu omówienia wszystkich szczegółów zapraszamy do kontaktu mailowego:
biuro@adrees.pl

Regulamin

A – ZASADY UŻYTKOWANIA LOKALU

 1. Najemca nie może dokonywać zmian stanu przedmiotu najmu, w tym remontów, przebudów i adaptacji.
 2. Najemca zobowiązany jest użytkować przedmiot najmu zgodnie z przeznaczeniem, z dbałością o jego stan sanitarny i techniczny, w sposób nie przekraczający normalnego zużycia, wynikającego z bieżącej eksploatacji. Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt naprawiać spowodowane w wyniku jego użytkowania usterki. W przypadku nie naprawienia usterki niezwłocznie Wynajmujący zleci naprawę na koszt Najemcy.
 3. Za straty w przedmiocie najmu przekraczające normalne zużycie oraz za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu ich równowartość lub pokryć koszty naprawy. Odpowiedzialność Najemcy w tym zakresie następuje na zasadzie ryzyka i ma charakter solidarny z pozostałymi najemcami pokoi
  znajdujących się w przedmiocie najmu w dacie wyrządzenia szkody.
 4. Jeżeli w trakcie trwania umowy zaistnieje konieczność napraw, które obciążają Wynajmującego, Najemca niezwłocznie powiadomi go o tym drogą elektroniczną: pokoje@adrees.pl . W sytuacjach nagłych i pilnych (zalanie, zacięcie zamka w drzwiach) zgłoszenia należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny. Wszystkie szkody wynikające z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Najemcę. W szczególności dotyczy to kosztów związanych ze zwiększonym poborem wody lub energii wynikającym z niepowiadomienia Wynajmującego o niesprawnej instalacji lub nienaprawienia instalacji we własnym zakresie.
 5. Wynajmujący niezwłocznie po powiadomieniu poczyni kroki w celu usunięcia awarii.
 6. Zabrania się używania w pokoju opisanym w §1 pkt 2 umowy najmu czajników elektrycznych, lodówek oraz jakichkolwiek urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń poza zamontowanymi w dniu wydania przedmiotu najmu Najemcy. Zabronione jest również korzystanie z koparek kryptowalut oraz jakichkolwiek podobnych urządzeń. Korzystanie z urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 500 W, (z wyłączeniem suszarek do włosów) niebędących wyposażeniem lokalu, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego
 7. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w należytym porządku oraz czystości oraz do sprzątania części wspólnych tj. kuchni, łazienki z WC, WC i korytarza w lokalu, w terminach obowiązywania jego dyżuru ustalonego w grafiku sporządzonym przez Wynajmującego. Przez sprzątanie rozumie się wykonanie następujących czynności: wyrzucenie śmieci
  • umycie kuchenki mikrofalowej, blatów kuchennych oraz szafek
  • umycie pralki (czyszczenie jej filtra),
  • wyczyszczenie zlewozmywaka i baterii,
  • umycie i dezynfekcja toalet, umywalek i baterii,
  • umycie i dezynfekcja brodzika z kabiną prysznicową, baterii,
  • wyczyszczenie odpływów w zlewozmywaku, umywalkach oraz brodziku,
  • umycie pytek w kuchni, łazienkach i WC,
  • starcie kurzu z mebli, parapetu, lamp, itp.,
  • odkurzenie i umycie podłóg (płaskim mopem),
  • umycie lodówki, opróżnienie jej z przeterminowanych produktów.

  W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, iż w wyznaczonym terminie Najemca nie wywiązał się z powyższego obowiązku, Wynajmujący zleci powyższe prace osobie trzeciej, a kosztami ich wykonania obciąży Najemcę, przy czym osoba wskazana w grafiku odpowiada obiektywnie za nieporządek w częściach wspólnych. Odpowiedzialność ta ma charakter obiektywny, tj. niezależny od winy.

 8. Po zakończeniu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do posprzątania przedmiotu najmu. Przez posprzątanie rozumie się umycie okien, odświeżenie i odplamienie tkanin mebli tapicerowanych i paneli podłogowych, umycie: wszystkich mebli wewnątrz i na zewnątrz, lamp, skrzydeł i ościeżnic drzwiowych, armatury sanitarnej, sprzętu gospodarstwa domowego, ścian wyłożonych płytkami ceramicznymi i podłóg. W przypadku nie wywiązania się przez Najemcę z powyższego zobowiązania Wynajmujący ma prawo wedle własnego uznania zlecić powyższe prace osobie trzeciej, a kosztami ich wykonania obciążyć Najemcę albo naliczyć karę umowną w wysokości 800,00 zł.
 9. W przypadku wcześniejszego wydania przedmiotu najmu, przed ustaniem stosunku najmu, jeżeli okres pomiędzy faktycznym wydaniem lokalu, a upływem okresu najmu jest dłuższy niż 7 dni, Najemca wnosi zryczałtowaną opłatę 100,00 zł, z której pokryte zostaną koszty późniejszego
  posprzątania pokoju.
 10. Wydanie, o którym mowa w pkt 9 może nastąpić jedynie w terminie uzgodnionym Wynajmującym z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00, a 16:00.
 11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadek kradzieży lub włamania zarówno do lokalu jak i do jego części będącej przedmiotem najmu, a Zabezpieczenie lokalu i jego części będącej przedmiotem najmu przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie wyposażenia spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.
 12. W całym lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wszelkich używek i przebywania jakichkolwiek zwierząt. W razie naruszenia powyższego zakazu przez Najemcą albo osobę której udostępnił przedmiot najmu Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W razie wątpliwości strony zgodnie przyjmują domniemanie, że dla stwierdzenia naruszenia tego zakazu wystarczająca jest informacja mailowa od dwóch pozostałych Najemców pokoi.
 13. W całym lokalu obowiązuje zakaz urządzania hałaśliwych imprez i spotkań naruszających porządek domowy. W przypadku drugiego i kolejnego naruszenia powyższego zapisu, po uprzednim pisemnym lub mailowym wezwaniu, Wynajmujący może obciążyć każdego z Najemców obecnego w czasie imprezy karą umowną w wysokości 200,00 zł za każde naruszenie.
 14. Pokój będący przedmiotem najmu powinien być przez Najemcę regularnie wietrzony, przy czym czynność ta powinna być dostosowana do warunków pogodowych panujących na zewnątrz. Podczas sezonu grzewczego w trakcie wietrzenia pomieszczenia termostat zamontowany na grzejniku należy ustawić w położeniu „1”, ograniczy to zużycie ciepła.
 15. Wyposażenie przedmiotu najmu może być użytkowane przez Najemcę wyłącznie w lokalu.
 16. Najemca zobowiązany jest do przetrzymywania stanowiących jego własność rzeczy w zajmowanym przez siebie pokoju. Przetrzymywanie rzeczy poza pokojem jest możliwe jedynie za zgodą Wynajmującego oraz wszystkich pozostałych osób zamieszkujących w lokalu.
 17. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w podzielniki ciepła zamontowane na grzejnikach oraz do suszenia na tych grzejnikach jakichkolwiek rzeczy.
 18. Najemca oświadcza, że został poinformowany, w jakich miejscach znajdują się główne zawory wody, gazu oraz bezpieczniki dla przedmiotu najmu, oraz w jaki sposób działają. W przypadku wystąpienia w przedmiocie najmu usterki lub awarii związanej z powyższymi mediami, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zamknięcia zaworów lub wyłączenia bezpieczników.
 19. Najemca jest zobowiązany do korzystania ze wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 2500W, niebędących wyposażeniem lokalu, wymaga pisemnej  zgody Wynajmującego pod rygorem przyjęcia, że Najemca uczestniczy w rozliczeniu kosztów energii elektrycznej według podwójnej stawki, a łączna kwota kosztów energii dla pozostałych Najemców pokoi jest o tę kwotę zmniejszona.
 20. W przypadku zagubienia lub utraty klucza/y do przedmiotu najmu Najemca ma obowiązek zgłosić to niezwłocznie Wynajmującemu. W przypadku konieczności wymiany zamka/zamków do drzwi wejściowych do lokalu Najemca poniesie koszt wymiany zamków oraz dorobienia kluczy dla wszystkich osób zamieszkujących lokal. Zabrania się Najemcy dorabiania jakiegokolwiek klucza otrzymanego od Wynajmującego. W przypadku konieczności interwencyjnego otwarcia drzwi do przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu. Najemca ma możliwość zlecenia Wynajmującemu odpłatnego wykonania tej czynności. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionych z Wynajmującym kosztów otwarcia drzwi, na podstawie rachunku lub faktury wystawionej przez Wynajmującego.
 21. W przedmiocie najmu łącznie z Najemcą mogą nocować inne osoby nie częściej niż dwie noce w ciągu miesiąca. Stwierdzenie noclegów w większym zakresie uprawnia Wynajmującego do naliczenia od Najemcy kary umownej w kwocie 200,00 zł za każde naruszenie. W razie wątpliwości strony zgodnie przyjmują domniemanie, że dla stwierdzenia naruszenia tego zakazu wystarczająca jest informacja mailowa od dwóch pozostałych Najemców pokoi.
 22. W czasie trwania umowy najmu, Najemcy poszczególnych pokoi są jedynymi osobami korzystającymi z Internetu dostarczanego do przedmiotu najmu. W związku z tym Najemcy zobowiązani są do korzystania z dostępu do Internetu dla celów zgodnych z prawem, a w szczególności niedopuszczalne jest pobieranie i udostępnianie materiałów naruszających cudze prawa autorskie lub zakazanych przepisami prawa karnego.
 23. Wynajmujący ma prawo sprawdzać stan przedmiotu najmu w terminie uzgodnionym z Najemcą w przypadku pokoju, w którym zamieszkuje najemca. Obowiązek uzgadniania powyższego terminu nie dotyczy części wspólnych lokalu. Za nieudostępnienie przedmiotu najmu przez Najemcę Wynajmujący może naliczyć karę umowną w wysokości 200,00 zł za każde naruszenie.
 24. Najemca jest zobowiązany udostępnić przedmiot najmu w celu dokonania odczytów podzielników ciepła po uprzednim powiadomieniu go pocztą elektroniczną. Najemca upoważnia Wynajmującego oraz osobę dokonującą odczytu do wejścia do przedmiotu najmu pod jego nieobecność.
 25. W ciągu ostatnich 4 tygodni najmu Wynajmujący ma prawo do pokazywania przedmiotu najmu następnym potencjalnym najemcom, po wcześniejszym uprzedzeniu o tym Najemcy, który zobowiązany jest do udostępnienia lokalu w tym celu. Za nieudostępnienie przedmiotu najmu w tym trybie Wynajmujący może naliczyć Najemcy karę umowną w wysokości 200,00 zł za każde naruszenie.
 26. W okresie obowiązywania niniejszej umowy może nastąpić konieczność udostępniania części wspólnych lokalu oraz wynajmowanego przez Najemcę pokoju przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy wspólnoty mieszkaniowej, dostawcom mediów w celu przeprowadzenia odczytów liczników i podzielników, inspekcji lub przeglądów np. budowlanych, elektrycznych, kominiarskich, wodno-kanalizacyjnych, instalacji gazowej, itp. Informacje takie mogą zostać przekazane w formie wywieszenia ogłoszenia na klatce schodowej lub drzwiach do budynku, w formie pisma umieszczonego w skrzynce na listy lub przez Wynajmującego drogą mailową lub w formie wiadomości sms. Najemca zobowiązany jest do udostępniania części wspólnych lokalu oraz wynajmowanego przez niego pokoju w terminach wyznaczanych przez wyżej wymienione podmioty i przekazania protokołu z tej czynności Wynajmującemu w ciągu tygodnia od dokonania inspekcji. W przypadku nie wywiązania się z powyższych obowiązków i obciążenia Wynajmującego przez wymienione wyżej podmioty opłatą lub karą, zostanie nią obciążony Najemca proporcjonalnie do liczby najemców w lokalu w przypadkach dotyczących części wspólnych oraz w całości w przypadkach dotyczących pokoju Najemcy.

B – ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA LOKAL

 1. W przypadku zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych, o których mowa w umowie najmu, Wynajmujący ma prawo naliczać Najemcy odsetki maksymalne w rozumieniu Kodeksu cywilnego za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku zalegania lub opóźniania się przez Najemcę z płatnościami wynikającymi z umowy najmu, dokonane przez Najemcę wpłaty, niezależnie od ich tytułu, Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz i opłaty zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności – na czynsz i opłaty bieżące, niezależnie od tytułu wpłaty wskazanego przez Najemcę.
 3. Wynajmujący według swego uznania ma prawo z kaucji, o której mowa w § 4 pkt 4 umowy najmu, potrącić niezrealizowane płatności i koszty niewykonanych przez Najemcę zobowiązań, o których mowa w umowie najmu oraz pokryć koszty napraw i zniszczeń obciążających Najemcę, a Najemca ma obowiązek na wezwanie Wynajmującego niezwłocznie uzupełnić brakującą kwotę.
 4. W przypadku zakończenia najmu i przekazania przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji oraz braku zobowiązań finansowych Najemcy z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, kwota kaucji zostaje zwrócona najemcy w terminie 30 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu przez Najemcę, potwierdzonego spisanym protokołem zdawczo-odbiorczym na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę.
 5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w związku z przyczynami określonymi w punkcie 2 części C Regulaminu, Wynajmujący może zaliczyć kaucję na poczet wierzytelności z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych, odszkodowań i wszystkich innych należności wynikających ze stosunku najmu, a ewentualne dalsze zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikające z umowy najmu zostaną pokryte przez niego w terminie jednego
  tygodnia od dnia ustania umowy najmu.
 6. Najemca nie jest uprawiony do dokonywania potrąceń jakichkolwiek należności z wierzytelnościami Wynajmującego wynikającymi z umowy najmu.
 7. Najemca ma obowiązek realizowania płatności w dwóch osobnych przelewach, odrębnie za czynsz i odrębnie za media oraz prawidłowego ich opisywania, zgodnie z poniższym wzorem:
  • imię i nazwisko najemcy (Jan Kowalski),
  • adres wynajmowanego mieszkania (Częstochowa ul. Dąbrowskiego 8 lok. 21/22)
  • czy jest to przelew za media czy za czynsz (czynsz),
  • oraz za jaki miesiąc jest to opłata (mc 09/2019)

  Przykład:
  przelew nr 1: Jan Kowalski, Częstochowa ul. Dąbrowskiego 8 lok.21/22/1, czynsz za mc 09/2019
  przelew nr 2: Jan Kowalski, Częstochowa ul. Dąbrowskiego 8 lok.21/22/1, media za mc 09/2019
  Odbiorcą przelewu (NAZWA) – jest właściciel mieszkania. Dane właściciela są zawarte w umowie
  najmu.

C – ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy najmu przed okresem na jaki została zawarta pod warunkiem znalezienia przez Najemcę na swoje miejsce kolejnego Najemcy, zwanego „nowym Najemcą”. Akceptacja nowego Najemcy pozostaje w gestii Wynajmującego. Warunkiem rozwiązania umowy najmu jest:
  • zawarcie przez nowego najemcę umowy najmu z Wynajmującym na warunkach co najmniej takich samych jak umowa najmu zawarta z Najemcą lub aneksu do umowy najmu stwierdzającego przejęcie praw i obowiązków Najemcy przez nowego Najemcę,
  • brak zaległości płatniczych po stronie dotychczasowego Najemcy,
  • uiszczenie przez dotychczasowego Najemcę na rzecz Wynajmującego zryczałtowanej opłaty za szkody związane z zawarciem nowej
   umowy w kwocie 250,00 zł.
 2. Niezależnie od uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Najemca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy za tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i bez podania przyczyny, za jednoczesną zapłatą czynszu
  na rzecz Wynajmującego stanowiącego kwotę 4 krotności ostatnio obowiązującego czynszu oraz pod warunkiem, braku jakichkolwiek zaległości płatniczych po stronie Najemcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej i jest skuteczne, tylko jeśli złożone zostało za jednoczesną zapłatą powyższej kwoty. W razie złożenia wypowiedzenia w powyższym trybie wydanie przedmiotu najmu nastąpić winno w terminie uzgodnionym z Wynajmującym z 3 dniowym wyprzedzeniem, w dni robocze w godzinach między 8.00 a 16.00.
 3. Wynajmujący bez wypowiedzenia ma prawo do rozwiązania stosunku najmu, jeżeli:
 4. Najemca mimo pisemnego upomnienia nadal używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową najmu i niniejszym Regulaminem, lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez innych użytkowników lokalu, naruszył zakaz o którym mowa w punkcie 14 części A niniejszego Regulaminu,
  • Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi czyniąc uciążliwym korzystanie z innych pokoi w lokalu,
  • Najemca zalega z zapłatą czynszu za przedmiot najmu lub opłat eksploatacyjnych za dwa okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze rozwiązania stosunku najmu i wyznaczeniu siedmiodniowego terminu zapłaty

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie przy zawarciu umowy najmu pokoju przy ul. Dąbrowskiego 8/21/22 w Częstochowie, którą podpisałaś/podpisałeś jako najemca oraz w trakcie trwania tej umowy.

Kto i jak przetwarza dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest wynajmujący – Pan Jarosław Nawracała. To oznacza, że odpowiada za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami. Administrator zarządza wynajmowanym lokalem oraz wykonuje czynności i obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Na jakiej podstawie i w jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe zostały powierzone Administratorowi przy zawarciu umowy najmu i są przetwarzane na następujących podstawach:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Mówiąc konkretnie, Twoje dane potrzebne są do wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją umowy najmu, na podstawie której jesteś najemcą pokoju, w szczególności do dokonywania rozliczeń czynszu i opłat ze media, wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych, przygotowywania dokumentów związanych z wykonaniem umowy (protokoły, monity, korespondencja), wykonywania wizyt przez pracowników administracji i firm współpracujących, prowadzenia korespondencji i kontaktu telefonicznego. W przypadku, gdy po stronie wynajmującego powstaną roszczenia związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez najemcę, Twoje dane mogą być również wykorzystane do dochodzenia roszczeń przed sądem, w tym przekazane prawnikom w celu dochodzenia roszczeń. Tak samo może się stać w przypadku obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przez Ciebie.
 • na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO ponieważ przetwarzanie może być konieczne dla dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z umową najmu.
 • Jeżeli udzieliłeś takiej zgody w umowie najmu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a RODO, Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  – przedstawienia Ci oferty przedłużenia najmu oraz przeprowadzenia z Tobą ankiety dotyczącej wykonywanej umowy,
  – jednorazowego przekazania Twoich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko i nr PESEL spółce Dobrynajem IT Sp. z o. o. sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie prowadzącej serwis dobrzynajemcy.pl w celu informowania przez tę spółkę osób trzecich o rzetelnych najemcach w sytuacji nienależytego wykonania przeze mnie obowiązków wynikających z umowy najmu lub załączników do niej na zasadach i warunkach określonych przez tę spółkę w regulaminie dostępnym na stronie dobrzynajemcy.pl Z chwilą przekazania tych danych podmiot prowadzący portal staje się administratorem Twoich danych, a założony przez nas cel przetwarzania zostaje osiągnięty.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Administrator przetwarza dane jakie uzyskał od Ciebie przy podpisaniu umowy najmu oraz w trakcie jej obowiązywania. Dane te są przetwarzane w celach i na podstawach opisanych powyżej.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy ochronę wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowo Twoje prawa zostały opisane w art. 15 – 21 RODO. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może udostępniać dane osobowe podwykonawcom wspierającym ją przy wykonywaniu usługi najmu (tj. firma Dobrynajem IT sp. z o.o. sp. z o.o. – właściciel aplikacji System Obsługi Najmu (SON), prawnicy, usługodawcy IT, księgowość, konserwatorzy, dostarczyciele przesyłek i inni zaufani partnerzy). Każdy z podmiotów, którym dane zostały udostępnione zobowiązany jest do ich ochrony na podstawie przepisów RODO. Jeżeli udzieliłeś takiej zgody w umowie najmu Twojej dane zostaną również przekazane do spółki Dobrynajem IT sp. z o.o. sp. z o.o. w celu włączenia do portalu dobrzynajemcy.pl. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w ich granicach możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym m.in. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy najmu zawartej z Tobą oraz dalej do upływu 3 miesięcznego terminu liczonego od łącznego zaistnienia następujących zdarzeń: 1) zakończenie umowy, 2) wydanie przedmiotu najmu i sporządzenie protokołu odbiorczego, 3) całkowite rozliczenie umowy, w tym opłat czynszowych i eksploatacyjnych, 4) upływ terminów wynikających z przepisów prawa podatkowego. Przechowujemy zatem Twoje dane dopóki umowa nie zostanie całkowicie wykonana, rozliczona i nie minie obowiązek przechowywania danych ze względu na przepisy podatkowe. Niezależnie od powyższej zasady w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową najmu, dane osobowe mogą być zachowane na okres przedawnienia czyli dziesięciu lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody w celu przekazania ich do serwisu dobrzynajemcy.pl, ich przetwarzanie kończy się z chwilą przekazania ich administratorowi tego serwisu.

Czy przekazanie danych jest dobrowolne i warunkuje zawarcie umowy?

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne w tym sensie, że następuje na podstawie swobodnej decyzji osoby uprawnionej. W razie niepodania wszystkich danych osobowych Administrator (wynajmujący) może natomiast nie zawrzeć umowy najmu. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie warunkuje zawarcia umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Możliwe jest korzystanie przez Administratora ze zgodnych z wymogami RODO rozwiązań IT dostarczanych przez podmioty znajdujących się w USA, tj. następujących rozwiązań: Dropbox (Dropbox International Unlimited Company), których operatorzy przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework) lub innych podmiotów co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowany?

Twoje dane nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani w formie profilowania.

Kontakt i informacje

Administrator danych osobowych: Jarosław Nawracała Adres korespondencyjny: ul. Kilińskiego 2/4 lok. 16, 42-202 Częstochowa tel.: +48 607 437 427 pokoje@adrees.pl

Zobacz rzut architektoniczny

Sprawdź rozkład pomieszczeń naszego mieszkania

Zobacz
ADREES informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij